VelkommenInformationerSnitlisterArkivMedaljerFr-havn

E-mail
Døgnrapport
Trafik
Portalen
Tilbud
Bannere
Sundhed
Vejret
Spil & Lege
Links
Horoskop
Opskrifter
Butikker m.m
Vitser
Hotstart
Kæledyr
Lyt til radio
Fritid1000

 
Love og regler JBwU og DBwF
 
 

 
 

Generelle spilleregler for DBwF-arrangementer

Revision: 1/06

1. For at kunne deltage i officielle arrangementer under DBwF, jævnfør § 35 stk. 1, skal en spiller være i besiddelse af gyldig licens (se § 6 stk. 4) og altid bære klubdragt.

2. Arrangementerne ledes af turneringsdommere, som stilles til rådighed af den arrangerende union. Dommernes dispositioner afgøres, i tvivlsspørgsmål af henholdsvis DM og Danmarksturneringsudvalget, seniorudvalget eller ungdomsudvalget.

3. En spiller skal altid bære klubdragt. Et klubhold skal ved en turneringskamp bære ens klubdragt jævnfør § 5 stk. 5.4, dog må reserven/udskiftningsspilleren være iført anden klub-dragt eller neutral overtrækstrøje (uden klubnavn/reklamer) uden på klubdragten. Er en spiller ikke reglementeret påklædt, skal turneringsdommeren indberette spilleren /spillerne med navn og licensnummer.

Overtrædelse af reglementet udløser følgende:

3.1. Spilleren/spillerne er spilleberettiget, og forseelsen udløser bøde til klubben for hver spiller.

3.2. Ved flere spilleres overtrædelse takseres bøden pr. spiller, dog maksimalt 3 spillere.

3.3. Flere overtrædelser indenfor samme spilleweekend, hvor spilleren/spillerne ikke har mulighed for at fremskaffe en godkendt spilledragt, betragtes som 1 overtrædelse.

3.4. Bødestørrelse fastsættes af henholdsvis DM og Danmarksturneringsudvalget, seniorudvalget og ungdomsudvalget før sæsonstart.

4. En spiller skal benytte bowlingsko, som ikke afsætter mærker på banen.

5. Det er enhver spiller, holdleder og udskiftningsspiller under kampe og stævner, forbudt at ryge, samt at indtage alkoholiske drikke i spilletiden. En overtrædelse af denne regel medfører øjeblikkelig bortvisning samt indberetning til disciplinærudvalget, som tager stilling til karantænens længde.

6. Det er enhver spiller, samt alle uvedkommende, forbudt at påføre talkum m.m. på tilløbsbanerne.

6.1. Første gang en spiller forsynder sig mod reglen om brug af talkum o.l. på tilløbsbaner og spilleplads, skal turneringsdommeren påtale dette overfor den pågældende.

6.2. Gentager spilleren brug af talkum o.l. uddeler turneringsdommeren en advarsel til spilleren ved at påføre slagsedlen "advarsel", og indberetter dette til unionens seniorleder.

6.3. Tredje gang bortvises spilleren fra kampen.

6.4. En spiller, der har fået 2 advarsler indenfor samme sæson i henhold til denne bestemmelse, får 1 spilledags karantæne.

7. En spiller, der optræder usportsligt, kan bortvises fra banen. Ved samtlige bortvisninger kan en eventuel reserve ikke indtræde i spillet.

8. For spillere og klubber gælder:

8.1. En spiller må ikke i samme weekend deltage i turneringskampe på mere end et hold.

8.2. En weekend inkluderer eventuelle tilsluttede helligdage.

8.3. En spiller kan kun deltage på et lavere liggende hold, hvis spillerens oprindelige hold i mellemtiden har spillet - eller i samme weekend spiller - en turneringskamp uden spillerens deltagelse.

8.4. En spiller, der deltager på et hold der samme spilleweekend spiller flere kampe, men ikke deltager i holdets sidste kamp, vil have siddet en kamp over på holdet og være spilleberettiget næste spilleweekend på et lavere liggende hold.

8.5. En klub der deltager i turneringen, må ved et holds første kamp eller den første Ligarunde - i samme sæson - ikke benytte spillere, der allerede har deltaget i en af klubbens andre holds første kampe.

9. Ved holdspil skal spillerne være spilleklare ved banerne ved kampens begyndelse.

9.1. De spillere eller det hold, der kommer for sent, melder sig til turneringsdommeren for kampen, hvorefter de kan indtræde i spillet med gældende score i den rude, modstanderholdet befinder sig i.

9.2. Det betragtes som usportslig optræden, såfremt et hold forsinker kampens start på grund af manglende spillere.

9.3. Manglende spillere skal forsøges erstattet med sparringspartnere.

9.4. En turneringskamp er færdigspillet, når begge hold har færdigspillet 10. Rude. Banen må ikke forlades forinden.

9.5. Ved stævner er kampen færdigspillet, når samtlige spillere ved et banesæt har færdigspillet 10. rude. Banen må ikke forlades forinden.

10. Med undtagelse af double, hvor man ikke har udskiftningsspiller, praktiseres udskiftning i alle hold-discipliner efter følgende retningslinier:

10.1. En spiller, der udskiftes efter en færdigspillet serie, kan genindtræde i kampen ved senere udskiftning.

10.2. En spiller, der udskiftes før en serie er færdigspillet, kan ikke genindtræde i samme kamp, og den indtrædende spiller skal spille serien færdig på den plads han overtager.

10.3. Før udskiftning kan foretages, skal modstanderens holdleder underrettes.

11. Et hold består ALTID max. af holddisciplinstørrelsen samt eventuelt een udskiftningsspiller.

11.1. Samtlige spillere, udskiftning samt holdleder er fra kampens start til dens afslutning underlagt de til enhver tid gældende turnerings- og spilleregler.

11.2. To eller flere spillere kan spille på samme bane/baner, og spillerne skal afgive deres slag i en given rude efter tur. Eventuelle ekstraslag i 10. rude skal spilles, førend næste spiller påbegynder sin 10. rude.

12. Spillerne skal afskrive for hinanden, dog kan afskrivere benyttes. Når hel- eller halvautomatiske scoreapparater benyttes, kan arrangøren beslutte at der ikke samtidig skal føres manuel slagseddel. Hvis der ikke anvendes manuel slagseddel og der sker nedbrud på hallens scoresystem, hvor resultatet ikke kan genskabes, spilles en ny serie. I tilfælde hvor omstændighederne kræver afvikling af en ny kamp, påhviler det arrangøren at udrede evt. økonomiske konsekvenser for de implicerede parter.

13. Ved holdkampe SKAL hvert hold stille med en holdleder, som har tilladelse til at være bag sit hold ved banerne. Holdlederen kan evt. være en spiller på holdet. Den i turneringsplanen førstnævnte klub er jourhavende for kampen. Holdlederen er ansvarlig for, at alle slagsedler eftertælles, og for at scoresedlen udfyldes korrekt med navne, licensnumre og score. Det er ikke tilladt at rette på slagsedlens scorede kegler.

Hvis der skrives forkert, skal holdlederen i samråd med modstanderens holdleder, rette scoren til de faktisk faldne kegler.

14. Holdlederen er fra kampens start til dens afslutning underlagt de til enhver tid gældende turnerings- og spilleregler. En holdleder, der fratræder inden kampens afslutning, skal udpege en afløser, underrette turneringsdommeren herom og kan ikke genindtræde i samme kamp.

15. Overtrædelseslinien skal ubetinget respekteres af såvel spillere som afskrivere, og overtrådt markeres tydeligt på scoresedlen med et "F". Såfremt en spiller forsætligt begår overtrådt for at drage fordel deraf, skal spilleren noteres for ”0” kegler for det pågældende slag og ikke tillades yderligere slag i den pågældende rude.

Gentagelsestilfælde vil blive betragtet som usportslig optræden med bortvisning til følge.

16. En spiller, der er klar til at betræde tilløbsbanen for at spille sin kugle, har følgende rettigheder og pligter:

16.1. ”Forkørselsret” kan kun kræves overfor spillere på banen umiddelbart til venstre for én selv.

16.2. Der skal ”holdes tilbage” for en spiller, der gør sig klar til at spille sin kugle på banen umiddelbart til højre for én selv.

16.3. Samtlige spillere skal være klar til at spille, når det er deres tur. De må ikke forsinke afgivelsen af kuglen, hvis banerne umiddelbart til venstre og højre er frie.

17. Hvis en spiller ikke overholder reglerne i stk. 16, betragtes det som forsinkelse af spillet (slow bowling). Turneringsdommeren skal advare spilleren som følger:

17.1. Første gang tildeles spilleren en henstilling.

17.2. Anden gang skal spilleren tildeles en advarsel.

17.3. Ved tredje og efterfølgende forseelse tildeles spilleren ”0” kegler i den pågældende rude.

18. Spilles der mere end 2 ruder på forkert bane, fortsættes serien som påbegyndt. Såfremt det opdages forinden, erklæres der ”død kugle” og serien startes forfra på korrekt bane.

Spilleregler til udskrift
 
 
 
 
 

 

 

 

Siden var sidst opdateret den  06-04-2019